fbpx

Regulamin

Dzień dobry!

Nazywam się Katarzyna Petka
i bardzo cieszę się, że korzystasz z moich produktów.

Tyle słowem wstępu, teraz
czas na formalności. Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako sprzedawcy:  Katarzyna Petka, NIP: 5922269629, ul.
Paderewskiego 1, 80-170 Gdańsk 

Poniżej znajdziesz regulamin,
w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia
prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej
umowy, zasadach udostępnienia treści cyfrowych oraz świadczenia usług i rodzajach
płatności dostępnych w Serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy
postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag,
pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@manikowskafotografia.pl
ub numerem telefonu 510805280. Nasz dział obsługi klienta pracuje od
poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

Zespół serwisu internetowego
www.manikowskafotografia.pl

§ 1. Definicje

Na
potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)     Aktualizacja – aktualizacja,
którą zobowiązał się dostarczyć Sprzedawca i która jest niezbędna do zachowania
zgodności Treści Cyfrowej z Umową;

2)     Cena
wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany
zapłacić Sprzedawcy za Treść Cyfrową;

3)     E-zapłata – zapłata
Ceny za Treść Cyfrową za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności
za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;

4)     Kupujący
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność
prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;

5)     Konsument – osoba
fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową;

6)     Przedsiębiorca na prawach
konsumenta (PNPK)
– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej;

7)    
Przedsprzedaż — proces
zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Treści Cyfrowe, które będą dostępne w
sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem
wprowadzenia Treści Cyfrowych do sprzedaży;

8)     Regulamin – regulamin
Serwisu internetowego www.manikowskafotografia.pl, dostępny pod adresem https://manikowskafotografia.pl/regulamin/

9)     Serwis – strona internetowa
działająca pod adresem www.manikowskafotografia.pl
i jej rozszerzeniami;

10)  Sprzedawca – Katarzyna
Petka, NIP: 5922269629, ul. Paderewskiego 1, 80-170 Gdańsk

11)  Treść
Cyfrowa
– dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

12)  Treści
Użytkownika
– treści, które zostały dostarczone lub wytworzone
przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;

13)  Umowa – umowa zawierana pomiędzy
Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Treści Cyfrowych albo
świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Kupującego;

14)  Usługi Cyfrowe – usługi
pozwalające Kupującemu na:

– wytwarzanie,
przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;


wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub
wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;

– inne formy interakcji za pomocą danych
w postaci cyfrowej;

15) 
Usługi Elektroniczne — wszelkie
usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na
pośrednictwem Serwisu.

 

§ 2. Postanowienia wstępne

1.     Sprzedawca
za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Treści Cyfrowych. Kupujący może
dokonać zakupu Treści Cyfrowych wskazanych na stronach Serwisu lub określonych
w ramach Przedsprzedaży.

2.     Regulamin
określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy
i Kupujących.

3.     Do korzystania ze Serwisu, w tym w szczególności do złożenia
zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez
sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:

a)     dostęp do Internetu,

b)    standardowy, aktualny system operacyjny,

c)     standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z
włączoną obsługą plików cookies,

d)    posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.     Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być
dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na
przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF,
MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Treści Cyfrowych wymaga spełnienia
dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie
w sposób widoczny dla Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu
treści cyfrowych.

5.    
Zawarcie Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych nie
może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać
prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę.

6.    
Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu
dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie
takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

7.    
W zależności od rodzaju wybranych Treści Cyfrowych
lub Usług Elektronicznych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia
Umowy określonego rodzaju:

a)    
w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia
umowy o dostarczenie treści cyfrowych;

b)   
w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do
zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.

8.    
W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje,
że:

a)    
Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są
umowami o dostarczanie treści cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału
5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

b)    do
Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału
5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 3. Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu

1.    
Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego określone
Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem ze Serwisu.

2.    
Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na
rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia
w Serwisie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o dostarczenie
Treści Cyfrowych. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania
konta w Serwisie.

3.    
Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w
Serwisie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą
na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane
Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Kupujący
loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego
przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta
Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie
udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim.

4.    
Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do
newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą
na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail, które zawierają informacje o
nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do
newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do
newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego check-boksa podczas składania
zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera,
klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej
wiadomości przesyłanej w ramach newslettera. Kupujący może także wysłać do
Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy newslettera.

5.    
Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz
Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy o dostarczenie Treści
Cyfrowych, które są zawierane za pośrednictwem Serwisu.

6.    
W celu
zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem
ze Serwisu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie
do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych
osobowych przez osoby nieuprawnione.

7.    
Sprzedawca
podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu.
Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub
przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

8.     Z uwagi
na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca
może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu
rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym
poziomie.

9.     W
ramach rozwoju Serwisu Sprzedawca może w szczególności:

a)    
dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać
istniejące funkcje w ramach Serwisu;

b)   
wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń,
np. na urządzenia przenośne;

c)    
udostępnić aplikację związaną ze Serwisem.

§ 4. Składanie zamówienia

1.     Kupujący
może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2.     Zarejestrowanym
klientem jest Kupujący, który posiada konto w Serwisie.

3.     Jeżeli
Kupujący posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do
niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia. 

4.     Wszelkie
opisy Treści Cyfrowych dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w
rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia
Umowy.

5.     Złożenie
zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Treści Cyfrowych, które interesują
Kupującego, a następnie wypełnieniu formularza zamówienia. W formularzu konieczne
jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania
zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia
zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się
zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący
może skontaktować się ze Sprzedawcą.

6.     W
formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący
podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego
co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie
lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji
Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją
prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy
na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po
podjęciu kontaktu przez Kupującego.

7.     Kupujący
oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są
prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości
i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6.

8.     Proces
składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie
w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Kupującego oferty
nabycia wybranych Treści Cyfrowych od Sprzedawcy, na warunkach określonych w
formularzu zamówienia.

9.     Po
otrzymaniu zamówienia Sprzedawca, najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu)
dni od dnia otrzymania zamówienia, może:

a)     przyjąć
ofertę złożoną przez Kupującego poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji — w
takim przypadku Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych zostaje zawarta z chwilą doręczenia
Kupującemu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,  

b)    może
nie przyjąć oferty Kupującego i anulować złożone zamówienie — w takim przypadku
Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych nie zostaje zawarta, a Kupującemu są
zwracane wszystkie płatności, o ile Kupujący ich dokonał na etapie składania
zamówienia.

§ 5. Przedsprzedaż

1.     Sprzedawca,
w odniesieniu do niektórych rodzajów Treści Cyfrowych, może, ale nie musi, zorganizować
Przedsprzedaż.

2.     Treści
Cyfrowe objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu jako Treści
Cyfrowe dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takich Treści Cyfrowych Sprzedawca
zamieszcza informację, od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą
dostępne i od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą przekazywane
Kupującym.

3.     Na
potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 4 stosuje się
odpowiednio.

4.     Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na
skutek opóźnienia w dostarczaniu Treści Cyfrowych przez osoby trzecie (np. producentów).
Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów
związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz
wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego.

5.     W
przypadku, gdyby sprzedaż Treści Cyfrowych nie była możliwa na warunkach
przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości
lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedawca
poinformuje Kupującego o tych okolicznościach.

6.     Jeżeli
Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia
Treści Cyfrowych lub zmianę warunków sprzedaży Treści Cyfrowych, może zrezygnować
z nabycia Treści Cyfrowych, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie
płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.

§ 6. Cena i płatności

1.     Dostępne
metody płatności za zamówienie są opisane na stronie Serwisu oraz prezentowane Kupującemu
na etapie składania zamówienia.

2.     Jeżeli
Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w
przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności
obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności
za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu
w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem
zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić
w terminie 7 od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może
przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia Treści Cyfrowych, i anulować złożone
zamówienie.

3.    
Płatności elektroniczne,
w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez
Przelewy24.

4.    
Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość dokonania E-zapłaty, np. za
pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim przypadku Kupujący
będzie mógł dokonać zapłaty Ceny, w całości lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie
z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Udostępnienie
możliwości dokonywania E-zapłaty nie jest obowiązkiem Sprzedawcy.

5.    
Jeżeli Kupujący prosi o wystawienie faktury, jest ona doręczana Kupującemu
drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.  

6.    
Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są
cenami brutto.

7.    
Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia
Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego
wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji
promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie
przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie
wynikają z akcji promocyjnej.

8.     W
każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Treści Cyfrowych Sprzedawca obok
informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie tych
Treści Cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem
obniżki. Jeżeli dane Treści Cyfrowych są oferowane do sprzedaży w okresie
krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również
informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych, która obowiązywała w
okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści Cyfrowych do sprzedaży do
dnia wprowadzenia obniżki.

§ 7. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści
Cyfrowych

1.    
Realizacja zamówienia
dotyczącego Treści Cyfrowych polega na przekazaniu Kupującemu zamówionych
Treści Cyfrowych.

2.    
Sprzedawca
udostępnia Kupującemu Treści Cyfrowych nie wcześniej niż po pozytywnej
autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści
Cyfrowe mogą być przekazane Kupującemu od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu
zamówienia lub w terminach określonych przez Sprzedawcę, w zależności od
rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył Kupujący.

3.    
Kupujący, w
zależności od wyboru Sprzedawcy oraz możliwości technicznych Serwisu, może
uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:

a)    
link przesłany
Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub

b)   
konto użytkownika,
do którego zostaną przypisane zakupione Treści Cyfrowe lub

c)    
dedykowaną stronę Serwisu,
gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe.

4.    
Informacje, czy
dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Kupującego na własny nośnik, znajdują
się w opisie Treści Cyfrowych lub instrukcjach przekazanych Kupującemu.

5.    
Jeżeli dana
Treść Cyfrowa może być pobrana przez Użytkownika, Sprzedawca może wprowadzić
limit pobrań danej Treści Cyfrowej (np. dana Treść Cyfrowa będzie mogła być pobrana
tylko 10 razy). W przypadku wprowadzenia limitu pobrań Sprzedawca wyraźnie wskazuje
Kupującemu, ile razy Kupujący może pobrać daną Treść Cyfrową w ramach zawartej
Umowy.

6.    
 Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia
czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści
Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń
czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie
posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy. Jeżeli dostęp
do Treści Cyfrowej określany jest przez Sprzedawcę jako dostęp dożywotni, a Kupujący
uzyskuje ten dostęp poprzez konto użytkownika, w razie konieczności likwidacji
konta użytkownika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie
działalności przez Sprzedawcę), Kupującemu zapewniana jest możliwość pobrania
Treści Cyfrowej na własny nośnik w określonym przez Sprzedawcę terminie, nie
krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na adres e-mail Kupującego przypisany
do konta użytkownika informacji o planowanej likwidacji konta użytkownika i
możliwości pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik.   

7.    
Treść Cyfrową uważa
się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie
dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Kupującemu
lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Kupujący wybrał samodzielnie
w tym celu albo gdy Kupujący lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej.

8.    
Sprzedawca
dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści
Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej —
chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych
w późniejszym terminie.

9.    
Z zastrzeżeniem
przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie
na potrzeby własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania
lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym
oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych
produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań
zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.

10.  Jeżeli Kupujący
będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub
zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na
daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W
celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją
zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w
jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania.
Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną
polityką licencyjną.

11.  W przypadku,
gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto użytkownika,
zakazane jest:

a)    
dzielenie konta użytkownika z innymi osobami
lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,

b)   
podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania
dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta użytkownika
w wyniku ich zakupu,

c)    
podejmowanie działań mających negatywny wpływ
na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje
konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie,
złośliwe oprogramowanie itp.

d)   
podejmowanie prób pobierania
Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Sprzedawca nie zapewnia takiej
możliwości,

e)    
wykorzystywanie
konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,

f)    
korzystanie z
funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra
osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.

12.  Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w
zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych,
które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych,
które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z
zachowaniem poniższych wymogów:

a)    
zmiany w Treściach
Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności
takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do potrzeb
Kupujących, dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i
organów;

b)   
zmiany w Treściach
Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;

c)    
Sprzedawca
poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej
zmianie;

d)   
jeżeli zmiana w Treściach
Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych
lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub
PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o
właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych
z tymi zmianami;

e)    
jeżeli zmiana w Treściach
Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych
lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez
zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Treściach
Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Treściach Cyfrowych, jeżeli
poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje
Kupującemu, gdy Sprzedawca zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych
kosztów, prawo do zachowania Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie
niezmienionym.

13. 
W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad
dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych
Sprzedawca może
zablokować Kupującemu dostęp do Treści
Cyfrowych.
Kupujący otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kupujący może
odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje
odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie
stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń
Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.

14.   Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą,
towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi
Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział
w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter
poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy, jakim jest
dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnych z Umową i realizowane są zgodnie z
informacjami dostępnymi w Serwisie zawartymi w opisie kupowanej Treści
Cyfrowej. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń
dodatkowych mające na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród
wszystkich osób mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady
uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich zasad może skutkować pozbawieniem
Kupującego możliwości korzystania ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak
wpływu na realizację przez Sprzedawcę jego zobowiązania głównego w postaci
dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i
nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.

§ 8. Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub
PNPK bez podania przyczyny

1.     Konsument
lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez
podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2.     Prawo
do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy o dostarczanie
Treści Cyfrowych
niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany
do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią
zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i
przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o
którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

3.     Aby
odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej
decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na
przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4.     Konsument
lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego
pod adresem https://manikowskafotografia.pl/polityka-zwrotow,
jednak
nie jest to obowiązkowe.

5.     Aby
zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa
odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

7.     Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK
nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§
9. Odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową

1.     Rękojmia
za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona
w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK.

2.     Do Umów,
które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności
za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta,
z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

3.     Sprzedawca
jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Treści Cyfrowych z
Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy
o prawach konsumenta.

4.     W przypadku
Treści Cyfrowych:

a)     dostarczanych
jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności
Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się
w ciągu dwóch lat od tej chwili;

b)    dostarczanych
w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści
Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z
Umową miały być dostarczane.

5.    
W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści
Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich
dostarczania zgodnie z Umową.

§ 10. Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

1.     Jeżeli Treści Cyfrowych są
niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treści
Cyfrowych do zgodności z Umową.

2.     Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych
kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.

3.     Sprzedawca doprowadza Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21
dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub
PNPK o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową,
i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter
oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

4.    
Koszty doprowadzenia Treści
Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

§ 11. Obniżenie Ceny lub odstąpienie
od Umowy w przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową

1.     Jeżeli
Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie
o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a)     Sprzedawca
odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 10 ust. 2;

b)    Sprzedawca
nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;

c)     brak
zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował
doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;

d)    brak
zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie
Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których
mowa w § 10 ust. 1;

e)     z
oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści
Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych
niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

2.     Obniżona
Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w
jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści
Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w częściach
lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści
Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową.

3.     Sprzedawca
jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub
PNPK o obniżeniu Ceny.

4.     Konsument
lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w
zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny.
Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

§ 12. Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK
w przypadku odstąpienia od Umowy

1.     W sytuacji,
gdy Kupujący będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:

a)     w
ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści
Cyfrowych z Umową;

b)    w przypadku
niedostarczenia przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony
Kupującego,

do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia
niniejszego paragrafu.

2.     Jeżeli
Sprzedawca dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Sprzedawca może
zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik
niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Sprzedawcy.

3.     Sprzedawca
jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treściom
Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których
odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie
Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treści
Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument
lub PNPK faktycznie z nich korzystał.

4.     Sprzedawca
jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK
o odstąpieniu od Umowy.

5.     Sprzedawca
dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 13. Zwrot Treści Użytkownika

1.     Po
odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z
wyjątkiem Treści Użytkownika, które:

a)      są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami
Cyfrowymi;

b)    dotyczą
wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści
Cyfrowych;

c)     zostały
połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych
trudności;

d)    zostały
wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.

2.     Na
żądanie Konsumenta lub PNPK Sprzedawca udostępni takiemu Kupującemu, na swój
koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone
w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści
Użytkownika, o których mowa w ust. 1 pkt a) – c).

3.    
 § 14. Dane osobowe i pliki cookies

1.     Administratorem
danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2.     Serwis
wykorzystuje technologię plików cookies.

3.     Szczegóły
związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce
prywatności dostępnej pod adresem https://manikowskafotografia.pl/polityka-prywatnosci-2/

§ 15. Prawa własności intelektualnej

1.    
Sprzedawca poucza Kupującego, że wszelkie treści
dostępne na stronach Serwisu, Treści Cyfrowe oraz elementy Treści Cyfrowych (np.
projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują
Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na
podstawie przepisów o ochronie baz danych.

2.    
Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja
treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego
bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w
ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i
może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3.    
Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną
umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych
należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie
się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący
powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując
Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub
baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po
otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną
polityką licencyjną.

§
16. Opinie

1.     Sprzedawca
może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Sprzedawcy
lub Towarach — w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób
trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia
niniejszego paragrafu.

2.     Zamieszczenie
opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Serwisu, w szczególności po zawarciu
Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.

3.     Kupujący
powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości
poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie
uznawanych za obraźliwe.

4.     Zakazane
jest zamieszczanie opinii:

a)     bez
uprzedniego skorzystania ze Serwisu;

b)    na
temat Treści Cyfrowych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,

c)     wypełniających
znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d)    naruszających
dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;

e)     przez
opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Treści
Cyfrowej.

5.     Sprzedawca
może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z
Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście
korzystali z Treści Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii,
Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu
zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do
posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej
opinii.

6.     W
przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie
Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

 

 § 17. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń

1.     Konsument
ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:

a)     zwrócenia
się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu
sporu wynikłego z zawartej Umowy,

b)    zwrócenia
się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Kupującym a Sprzedawcą,

c)     skorzystania
z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji
społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2.     Bardziej
szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej
http://polubowne.uokik.gov.pl.

3.     Konsument
może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§
18. Reklamacje i wezwania

1.     Każdemu
Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem
Serwisu lub wykonaniem Umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK
realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność Treści
Cyfrowych z Umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego,
którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem https://manikowskafotografia.pl/reklamacje

2.     Reklamacje
należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres kontakt@manikowskafotografia.pl

3.     Reklamacje
Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.

4.     Odpowiedź
na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego
podczas składania reklamacji.

5.     Jeżeli
Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Kupujący może złożyć
reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli
pomimo tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub
w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Kupujący może odstąpić od
Umowy. Kupujący może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści
Cyfrowych, gdy:

a)     z oświadczenia
Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie
dostarczy Treści Cyfrowych;

b)    Strony
uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony
termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego, a
Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

§ 19.
Postanowienia końcowe

1.     Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do
zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym
w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.     Sprzedawca
zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów
takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.

3.     Do Umów
dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin
obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

4.     W
przypadku Umów dotyczących Treści Cyfrowych, które dostarczane są poprzez konto
użytkownika (np. kurs on-line z rocznym dostępem), Kupujący otrzyma na adres
e-mail przypisany do konta użytkownika informację o zmianie Regulaminu.
Kupujący może wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o
zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie
i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z
nich.

5.    
W przypadku Umów dotyczących Usług
Elektronicznych, Kupujący otrzyma na adres e-mail związany z daną Usługą Elektroniczną
informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu,
może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, np. usuwając konto w Serwisie
lub rezygnując z otrzymywania newslettera.

6.      Wszelkie spory związane z Umowami
zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd
powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności
gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów
oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach
ogólnych.

7.     Niniejszy
Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.

8.     Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki
znajdują się poniżej Regulaminu.

Shopping Cart